Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie:

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website:

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens zijn te vinden in de sectie “Informatie over de verantwoordelijke partij” in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld na uw toestemming wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina
van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden:

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s. Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in het volgende privacybeleid.


2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

BCF – Building Congress Forum GmbH
Gerhard-Koch-Str. 2 + 4, D-73760 Ostfildern
Postbus 1162, 73747 Ostfildern, Duitsland.
Management / CEO’s: Dr. Ulrich Lotz, Michael Voss

Telefoon: +49 711 32732-323
E-mail: contact@bcf-congress.com

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een rechtmatig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bv. bewaartermijnen op grond van de belastingwetgeving of het handelsrecht); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Voor zover u heeft ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 para. 1 lit. a DSGVO of Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO, mits bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49 para. 1 lit. een DSGVO. Als u instemt met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van § 25 para. 1 TTDSG.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Verder verwerken wij uw gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting op grond van Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Voorts kan de gegevensverwerking gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij gebruiken onder andere tools van in de VS of andere derde landen gevestigde bedrijven die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties  zonder dat u als betrokkene daartegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan dus niet zo zijn dat autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking van de gegevensverwerking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van verzet tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING PLAATSVINDT OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F VAN DE DSGVO HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE, OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE SITUATIE, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR EEN PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, WORDT VERWEZEN NAAR DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 DSGVO). ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING,

U HEBT HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DIRECT MARKETING. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DEZE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 ABS. 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen van het DSGVO kunnen betrokkenen in beroep gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan uzelf of aan een derde over te dragen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons als beheerder van de site stuurt, maakt de site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 -Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

-Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/is gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

-Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wilt gebruiken voor de uitoefening, verdediging of handhaving van rechtsvorderingen, hebt u het recht om in plaats van verwijdering te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

-Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van Art. 21 (1) DSGVO, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

-Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

3. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) opgeslagen op uw eindapparaat. Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw terminal totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser. 

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s).  Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

Cookies die worden gebruikt om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te verschaffen (bv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website  te optimaliseren (bv. cookies voor het meten van het webpubliek)  (noodzakelijke cookies), worden opgeslagen op de basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën op is gevraagd, baseert de zich uitsluitend op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer er cookies worden geplaatst en dat alleen in individuele gevallen cookies toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluit of in het algemeen de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u daarover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring  afzonderlijk informeren en zo nodig uw toestemming vragen.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar verstrekt, gebruikt voor de verwerking van de aanvraag en voor vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming op .

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag op intrekt, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag, inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO, mits uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

4. Plugins en hulpmiddelen

Google Analytics

Met het oog op een vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisering van onze pagina’s maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna “Google”). Wij gebruiken de dienst met name om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen zijn te beschouwen als legitiem in de zin van voornoemde bepaling.
 
In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zoals
 
– browser type/versie
– gebruikt besturingssysteem
– Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
– hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres)
– Tijdstip van de serveraanvraag
 
worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden met het oog op marktonderzoek en een vraaggericht ontwerp van deze internetpagina’s. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen zijn geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).
 
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.
 
U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
 
Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u het verzamelen door Google Analytics ook voorkomen door op deze link te klikken: Deactiveer Google Analytics. Er zal een opt-out cookie worden ingesteld, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.
 
Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).
 
De Google Analytics-code van deze website is aangevuld met de zogenaamde “IP-masking” (anonymizeIp) om de verzameling van IP-adressen te anonimiseren. Als u toch wilt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld, kunt u op de volgende link klikken. Er wordt dan een cookie ingesteld die ervoor zorgt dat er tijdens uw bezoek in deze browser geen gegevens meer worden verzameld totdat de cookie is verlopen of verwijderd.
 

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke locatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a). 6 para. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG mogelijk maakt. De toestemming op kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of de op deze website ingevoerde gegevens (bijv. in een contactformulier) afkomstig zijn van een mens of van een geautomatiseerd programma. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, de tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of de muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbod te beschermen tegen onrechtmatige automatische spionage en SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, de verwerking wordt uitsluitend verricht op basis van art. 6 para. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in de Eindapparaat van de gebruiker (bv. vingerafdruk van het apparaat) in de zin van de GVTO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA raadpleegt u het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links:

https://policies.google.com/privacy?hl=de en

https://policies.google.com/terms?hl=de.

Bron:

https://www.e-recht24.de

Become Exhibitor

Contact Exhibition:

Adrian Meindl,
Project Manager Exhibition

Congress Tickets

Contact Congress:

Andrea Greiner,
Project Manager Congress

Platinum Sponsor

Silver Sponsor

Partners

IPHA logo, Partner of the BIBM Congress
Logo Bauverlag
Logo BFT International
Logo BetonTage, Concrete Solutions